Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

SEO hình ảnh sản phẩm lên top timsanpham.com

- http://timsanpham.com
- Chú thích cho ảnh (Đồng cỏ)
- Đặt tên hình ảnh (dong-co.jpg)
- <img alt="Đồng cỏ" src="dong-co.jpg" />